υπηρεσίες

των μελών

Από το 1982 τα μέλη μας προσφέρουν:

  • υπηρεσίες διερμηνείας, ταυτόχρονης και διαδοχικής,
    σε πολλές γλώσσες και σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων,
    με απόλυτο επαγγελματισμό και εχεμύθεια
  • μεταφράσεις
  • οργάνωση ομάδων διερμηνέων για την κάλυψη συνεδρίων
  • απομαγνητοφωνήσεις